Free Pages

Cluster discussion about anarchist archives, libraries and anarchist historical researches during the Balkan Anarchist Bookfair [ENG, RO, HU, SRB-HR, ITA, FR, GER]

Cluster discussion about anarchist archives, libraries and anarchist historical researches

BAB Ljubljana 2023

Because we understand the importance of preserving the memory of past movements and struggles for emancipation, because the way we tell our stories is equally important; because we need a living knowledge that can be translated into consciousness and solidarity with all those who fight for a better world; because histories can be about the present and its possibilities; because the memory of struggles should not be a museum, but a laboratory for collective action and knowledge, we invite you to participate in a series of discussions dedicated to anarchist and anti-authoritarian archives, libraries and publishing projects.

On one hand, we wish to open a space for exchanges between all those interested in anarchist history, in order to get to know each other better, share our experiences and thus lay the foundations for meaningful collaborations. We also need to overcome the limited and limiting framework of national histories, which do not reflect the rich transnational history of anarchism in the Balkans (and beyond).

On the other hand, we want to open a space for debate and collective reflection on the importance of anarchist research, archives, libraries and publications in our geographies.

What is the significance of keeping anarchist histories alive? What is our relation, as anarchists, to tradition and/or the past? What can we learn from the histories of past struggles, from the activity of anarchists, especially in a region scarred by wars, imperial domination and nationalist upheavals? What are the difficulties we face in our work? How do we organise? What are the knowledge practices we relate or aspire to? These are just some of the questions that can be starting points for our discussions.

If you would like to share your historical research, or to present your projects, groups or initiatives in relation to anarchist history, libraries or publishing; if you would like to recommend tools, resources and practices to make everyone’s work easier; if you would like to moderate a discussion, or to propose a topic for reflection, you can write to us until the 5th of June 2023: ganait@riseup.net or anarhivaa@gmail.com.

Also, anyone interested in getting involved in the organisation of this cluster of themed discussion can contact us.

See you all in Ljubljana!

Discuții dedicate arhivelor, bibliotecilor, cercetărilor istorice și proiectelor editoriale anarhiste

Târgul Anarhist de Carte din Balcani, Ljubljana 2023

Pentru că înțelegem că e nevoie de o memorie vie a mișcărilor și luptelor trecute pentru emancipare, pentru că modul în care ne povestim istoriile e important; pentru că e nevoie de o cunoaștere vie, care să se poată transforma în conștiință activă și în solidaritate cu toți/toate cei/cele care luptă și speră la o lume mai bună; pentru că toate istoriile ne vorbesc, de fapt, despre prezent și despre posibilitățile sale; pentru că memoria luptelor nu trebuie să fie un muzeu, ci un laborator și un spațiu de cunoaștere, vă invităm să participați, în cadrul Târgului Anarhist de Carte din Balcani 2023, la o serie de discuții dedicate arhivelor, bibliotecilor și proiectelor editoriale anarhiste și antiautoritare.

Dorim, pe de-o parte, să creăm un spațiu de întâlnire pentru toți cei/cele interesate de istoria anarhistă din regiune sau de istoriile luptelor sociale în general. Dorim ca, pe această cale, să ne cunoaștem mai bine, să ne împărtășim experiențele și să punem temeliile unor colaborări mai strânse. Ni se pare, de asemenea, important să putem depăși cadrul limitat și limitativ al istoriilor naționale, care nu reflectă bogata istorie transnațională a anarhismului în Balcani (și nu numai).

Pe de altă parte, dorim să deschidem un spațiu de dezbateri și reflecție colectivă asupra importanței cercetărilor istorice, arhivelor, bibliotecilor și publicațiilor anarhiste în geografiile noastre.

De ce e importantă cunoașterea și păstrarea urmelor și istoriilor anarhiste? Cum ne raportăm la tradiție și la trecut? Ce putem învăța din istoriile luptelor trecute, într-o regiune minată de războaie, dominație imperială și răbufniri naționaliste? Care sunt dificultățile de care ne lovim în activitatea noastră? Cum ne organizăm? Care e orizontul și practicile de cunoaștere la care ne raportăm sau la care aspirăm? Iată doar câteva dintre întrebările care pot constitui puncte de pornire pentru discuțiile noastre.

Dacă doriți să prezentați aspecte necunoscute ale istoriilor libertare locale, figuri, reviste, scrieri sau evenimente relevante pentru istoria anarhismului din geografiile voastre; dacă doriți să ne împărtășiți din experiența voastră în domeniul cercetărilor istorice, arhivelor, organizării de biblioteci sau din cadrul colectivelor editoriale din care faceți parte/ați făcut parte; dacă ați dori să recomandați unelte, resurse și practici pentru a face munca tuturor mai ușoară; dacă doriți să vă prezentați proiectele; dacă vreți să propuneți o temă de dezbatere sau să moderați o discuție, ne puteți scrie la adresele de e-mail de mai jos, până la data de 5 iunie 2023: ganait@riseup.net sau anarhivaa@gmail.com

De asemenea, oricine e interesat/-ă să se implice în organizarea acestei serii de discuții, ne poate scrie.

Ne vedem la Ljubljana!

Csoportbeszélgetés az anarchista archívumokról, könyvtárakról és az anarchista történelmi kutatásról

BAB Ljubljana 2023

Mivel értjük a múlt mozgalmainak és emancipációs küzdelmeik emlékének megőrzésének fontosságát; ugyanilyen fontos az is, ahogy a történeteinket elmeséljük; mert olyan élő tudásra van szükségünk, ami tudatossággá és szolidaritássá alakítható mindazokkal, akik egy jobb világért küzdenek; mert ezek a történetek a jelenről és annak lehetőségeiről szólhatnak; mert a küzdelmek emlékének nem egy múzeumnak, hanem a kollektív cselekvés és tudás laboratóriumának kell lennie.

Meghívunk benneteket egy olyan beszélgetéssorozatra, amelyet az anarchista és antiautoritárius archívumoknak, könyvtáraknak és kiadói projekteknek szentelünk.

Teret kívánunk adni az anarchista történelem iránt érdeklődők közötti eszmecseréknek, hogy jobban megismerjük egymást, megosszuk tapasztalatainkat, és így megalapozzunk fontos együttműködéseket. Másrészt túl kell lépnünk a nemzeti történetek korlátozott és korlátozó keretein, amelyek nem tükrözik az anarchizmus gazdag nemzeteken túlmutató történetét a Balkánon (és azon túl).

Másrészt teret akarunk adni a vitának és a közös gondolkodásnak az anarchista kutatás, az archívumok, könyvtárak és kiadványok fontosságáról a régiónkban.

Mi a jelentősége az anarchista történetek életben tartásának? Milyen a viszonyunk anarchistaként a hagyományhoz és/vagy a múlthoz? Mit tanulhatunk a múltbeli küzdelmek történeteiből, az anarchisták tevékenységéből, különösen egy olyan régióban, amelyet háborúk, birodalmi törekvések és nacionalista hullámok sújtottak? Milyen nehézségekkel kell szembenéznünk munkánk során, hogy szervezzük meg azt. Melyek azok a gyakorlati tudások és viszonyunk hozzájuk,, amelyekre törekszünk. Ez csak néhány azon kérdések közül, amelyek vitáink kiindulópontjai lehetnek.

Ha szeretnéd megosztani történeti kutatásodat, vagy bemutatni az anarchista történelemmel, könyvtárakkal vagy könyvkiadással kapcsolatos projektjeidet, csoportodat vagy kezdeményezéseidet; ha szeretnél olyan eszközöket, forrásokat és gyakorlatokat ajánlani, amelyek megkönnyítik mindenki munkáját; ha szeretnél moderálni egy vitát, vagy témat javasolnál gondolkodásra, akkor 2023. június 5-ig írj nekünk: ganait@riseup.net vagy anarhivaa@gmail.com.

Emellett bárki, aki részt venne ennek a tematikus beszélgetőcsoportnak megszervezésében, lépjen kapcsolatba velünk.

Találkozunk Ljubljanában!

Klaster – diskusija o anarhističkim arhivima, bibliotekama i anarhističkim istorijskim istraživanjima

Balkanski anarhistički sajam knjiga 2023

Zato što razumemo važnost čuvanja uspomena na ranije pokrete i borbe za emancipaciju; zato što je način na koji prenosimo naše istorije jednako važan; zato što nam je potrebno živo znanje koje može biti preneto u svest i solidarnost onima koji se bore za bolji svet; zato što istorija može biti i o sadašnjosti i mogućnostima koje u njoj postoje; zato što uspomene ne treba da ostanu u muzeju, već da budu laboratorija kolektivne akcije i znanja; pozivamo vas da učestvujete u seriji diskusija posvećenih anarhističkim i antiautoritarim arhivima, bibliotekama i izdavačkim projektima.

Sa jedne strane želimo da stvorimo prostor za dijalog između svih zainteresovanih za anarhističku istoriju, kako bi se bolje upoznali, razmenili iskustva i postavili osnove za smislenu saradnju. Takođe želimo da prevaziđemo ograničene i ograničavajuće okvire nacionalnih istorija, koji ne reflektuju bogatu transnacionalnu istoriju anarhizma na Balkanu (i šire).

Sa druge strane, želimo da stvorimo prostor za debatu i kolektivno promišljanje važnosti anarhističkog istraživanja, arhiva, biblioteka I publikacija na našim prostorima.

Koja je važnost čuvanja živim anarhističkih istorija? Kakav je naš odnos, kao anarhista, prema tradiciji i/ili prošlosti? Šta možemo da naučimo iz istorije prošlih borbi, iz aktivnosti anarhista, naročito iz regiona obeleženog ratovima, imperijalnim dominacijama i nacionalnim ustancima? Koji su problemi na koje nailazimo u tom poslu? Kako se organizujemo za njega? Koje su saznajne prakse na koje se oslanjamo i kojima težimo? Ovo su samo neka od pitanja koja su početne tačke za diskusiju.

Ukoliko želite da podelite svoje istorijsko istraživanje ili prezentujete svoj projekat, grupu ili inicijativu vezanu za anarhističku istoriju, biblioteke ili izdavaštvo; ukoliko želite da preporučite alatke, resurse i prakse koje olakšavaju svakodnevni rad u tom polju; ukoliko želite da moderirate diskusiju ili predložite temu sa razmišljanje, možete nas kontaktirati na: ganait@riseup.net ili anarhivaa@gmail.com

Takođe, svako zainteresovan za uključivanje u rad na organizaciji klastera ili diskusija može da nas kontaktira.

Vidimo se u Ljubljani!

Cluster di discussione sugli archivi anarchici, le biblioteche e le ricerche storiche anarchiche

BAB Lubiana 2023

Poiché comprendiamo l’importanza di preservare la memoria dei movimenti e delle lotte di emancipazione del passato, perché il modo in cui raccontiamo le nostre storie è altrettanto importante; perché abbiamo bisogno di una conoscenza viva che possa essere tradotta in coscienza e solidarietà con tutti coloro che lottano per un mondo migliore; perché le storie possono riguardare il presente e le sue possibilità; perché la memoria delle lotte non dovrebbe essere un museo, ma un laboratorio per l’azione collettiva e la conoscenza, vi invitiamo a partecipare a una serie di discussioni dedicate agli archivi, alle biblioteche e ai progetti editoriali anarchici e antiautoritari.

Da un lato, desideriamo aprire uno spazio di scambio tra tutti coloro che sono interessati alla storia anarchica, per conoscerci meglio, condividere le nostre esperienze e porre così le basi per collaborazioni significative. Dobbiamo anche superare il quadro limitato e limitante delle storie nazionali, che non riflettono la ricca storia transnazionale dell’anarchismo nei Balcani (e non solo).

D’altro canto, vogliamo aprire uno spazio per il dibattito e la riflessione collettiva sull’importanza della ricerca anarchica, degli archivi, delle biblioteche e delle pubblicazioni nelle nostre geografie.

Qual è il significato di mantenere vive le storie anarchiche? Qual è il nostro rapporto, come anarchici, con la tradizione e/o il passato? Cosa possiamo imparare dalle storie delle lotte passate, dall’attività degli anarchici, soprattutto in una regione segnata da guerre, dominazioni imperiali e sconvolgimenti nazionalisti? Quali sono le difficoltà che incontriamo nel nostro lavoro? Come ci organizziamo? Quali sono le pratiche di conoscenza a cui ci relazioniamo o a cui aspiriamo? Queste sono solo alcune delle domande che possono essere punti di partenza per le nostre discussioni.

Se volete condividere le vostre ricerche storiche o presentare i vostri progetti, gruppi o iniziative in relazione alla storia anarchica, alle biblioteche o all’editoria; se volete suggerire strumenti, risorse e pratiche per facilitare il lavoro di tutti; se volete moderare una discussione o proporre un tema di riflessione, potete scriverci fino al 5 giugno 2023: ganait@riseup.net o anarhivaa@gmail.com.

Inoltre, chiunque sia interessato a partecipare all’organizzazione di questo gruppo di discussione a tema può contattarci.

Ci vediamo tutti a Lubiana!

Discussion sur les archives anarchistes, les bibliothèques et les recherches historiques anarchistes

BAB Ljubljana 2023

Parce que nous comprenons l’importance de préserver la mémoire des mouvements passés et des luttes pour l’émancipation, parce que la façon dont nous racontons nos histoires est tout aussi importante ; parce que nous avons besoin d’une connaissance vivante qui peut se traduire en conscience et en solidarité active avec tous ceux qui luttent pour un monde meilleur ; parce que l’histoire ne concerne seulement le passé, mais aussi le présent et ses possibilités ; parce que la mémoire des luttes ne devrait pas être un musée, mais un laboratoire de l’action collective, nous vous invitons à participer à une série de discussions dédiées aux archives, bibliothèques et recherches historiques antiautoritaires.

D’une part, nous souhaitons ouvrir un espace d’échange entre tous ceux qui s’intéressent à l’histoire anarchiste, afin de mieux nous connaître, de partager nos expériences et de jeter ainsi les bases des collaborations à venir. Nous devons également dépasser le cadre limité et contraignant des histoires nationales, qui ne reflètent pas la riche histoire transnationale de l’anarchisme dans les Balkans (et au-delà).

D’autre part, nous voulons ouvrir un espace de débat et de réflexion collective sur l’importance de la recherche, des archives, des bibliothèques et des publications anarchistes dans nos géographies.

Quelle est l’importance de maintenir l’histoire anarchiste en vie ? Quelle est notre relation, en tant qu’anarchistes, à la tradition et/ou au passé ? Que pouvons-nous apprendre de l’histoire des luttes passées, de l’activité des anarchistes, en particulier dans une région marquée par les guerres, la domination impériale et les soulèvements nationalistes ? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans notre travail ? Comment nous organisons-nous ? Quelles sont les pratiques de connaissance auxquelles nous nous référons ou auxquelles nous aspirons ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui peuvent servir de point de départ à nos discussions.

Si vous souhaitez partager vos recherches historiques, ou présenter vos initiatives en lien avec l’histoire anarchiste, les bibliothèques, groupes ou projets éditoriaux; si vous souhaitez recommander des outils, ressources et pratiques pour faciliter le travail de chacun ; si vous souhaitez animer une discussion, ou proposer un sujet de réflexion, vous pouvez nous écrire jusqu’au 5 juin 2023 : ganait@riseup.net ou anarhivaa@gmail.com.

Par ailleurs, toute personne souhaitant s’impliquer dans l’organisation de ce groupe de discussion thématique peut nous contacter.

Rendez-vous à Ljubljana !

Cluster-Diskussion über anarchistische Archive, Bibliotheken und anarchistische Geschichtsforschung

im Rahmen der Anarchistischen Buchmesse des Balkans 2023

Weil wir der Ansicht sind, dass es wichtig ist, die Erinnerung an vergangene Bewegungen und Freiheitskämpfe zu bewahren, und dass die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, auch von Bedeutung ist; weil wir ein lebendiges Wissen brauchen, das sich in Bewusstsein und Solidarität mit all jenen übersetzen lässt, die für eine bessere Welt kämpfen; weil Geschichte genauso gut von der Gegenwart und ihren Möglichkeiten handeln kann; weil die Erinnerung an unsere Kämpfe kein Museum sein sollte, sondern ein Labor für kollektive Aktion und geteiltes Wissen – aus all diesen Gründen laden wir euch zu einer Reihe von Diskussionen über anarchistische und anti-autoritäre Archive, Bibliotheken und Publikationen ein.

Auf der einen Seite möchten einen Raum schaffen für Austausch unter all denen, die sich für die Geschichte des Anarchismus interessieren, damit wir einander besser kennenlernen, unsere Erfahrungen austauschen und so die Grundlage für fruchtbare Zusammenarbeit schaffen können. Denn wir müssen den beschränkten und einschränkenden Rahmen der Nationalgeschichte überwinden, in der sich die reiche transnationale Geschichte des Anarchismus im Balkan (und anderswo) nicht wiederfindet.

Auf der anderen Seite möchten wir den Rahmen schaffen für Diskussion und gemeinsame Reflexion über die Bedeutung anarchistischer Recherche, Archive, Bibliotheken und Publikationen in unserer Region.

Worin liegt der Sinn, heute die Geschichte des Anarchismus zu erzählen? Was ist unsere Beziehung als Anarchist:innen zur Tradition und/oder Geschichte? Was können wir von der Geschichte vergangener Kämpfe und den Bestrebungen der Anarchist:innen lernen, besonders in unserer von Krieg, imperialer Herrschaft und Nationalismus gebeutelten Region? Was sind die Schwierigkeiten, denen wir in unserer Arbeit begegnen? Wie können wir uns organisieren? Welche Methoden der Wissensvermittlung wenden und streben wir an? Dies sind nur einige der Fragen, die der Ausgangspunkt für unsere Diskussion sein können.

Falls ihr eure Geschichtsrecherchen, eure Projekte, Gruppen oder Initiativen mit Bezug zur anarchistischen Geschichte, zu anarchistischen Bibliotheken oder Veröffentlichungen vorstellen möchtet; falls ihr Werkzeuge, Ressourcen und Methoden teilen möchtet, die unsere Arbeit erleichtern; falls ihr eine Diskussion moderieren oder ein Diskussionsthema vorschlagen möchtet – nehmt gerne mit uns Kontakt auf unter ganait@riseup.net oder anarhivaa@gmail.com.

Außerdem können sich alle bei uns melden, die diese Cluster-Diskussion mitorganisieren möchten.

Wir freuen uns, euch alle in Ljubljana zu treffen!